statement

Onderstaand statement werd geschreven en gepubliceerd in 2018. Wil je het statement nog steeds ondertekenen? Stuur ons dan een mail.

In het kielzog van de #metoo-beweging trokken wij, die actief zijn als kunstenaars en werknemers in de Belgische kunstwereld, naar onze omgeving om er over seksisme en machtsmisbruik op de eigen werkvloer te praten. We verzamelden talloze getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag en discriminatie die een web van onderdrukking blootleggen, met uitschieters doorheen de hele Belgische creatieve industrie en kunstensector. Deze opeenstapeling van ervaringen maakt duidelijk dat machtsmisbruik niet alleen alomtegenwoordig is; het is systemisch.

Aan iedereen die zijn stem liet horen: we luisteren, we geloven je en we staan achter je.

Vandaag schreeuwen we onze woede van de daken. We ondertekenen dit statement en tonen zo hoe vastberaden we zijn. We sluiten ons aan bij een wereldwijde beweging en trekken samen een streep in het zand tegen ongewenst gedrag, geweld, discriminatie en machtsmisbruik.

Wij engageren ons als kunstenaars

Wij ondertekenen het statement omdat we, elk in onze eigen kring, het bestaan erkennen van seksisme en ongewenst seksueel gedrag. We hoeven ongewenst gedrag niet aan den lijve te ondervinden om te weten dat het anderen overkomt. We springen in de bres voor onze collega’s, die betast, geïntimideerd, vernederd of verkracht werden.

We hebben spijt, voor de keren dat we onze steun niet toonden. We zetten ons in om zorg en medeleven voorop te stellen. We luisteren en waar nodig treden we op. We bewaren ons geduld en een open geest, om deze complexe discussie voluit te blijven aangaan. Samen verzetten we ons tegen elke vorm van intimidatie en roeien alle geweld uit.

We erkennen de moeilijke werkomstandigheden in onze sector, die velen onder ons blootstellen aan zowel misbruik als uitbuiting. We zullen ond informeren over onze rechten en die verdedigen – niet alleen voor onszelf, maar ook voor de minst geprivilegieeerden onze collega’s. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is maar één van de manieren waarop systematische onderdrukking giftige machtsrelaties in stand houdt. We vechten tegen seksisme en elke vorm van discriminatie.

We kijken niet langer toe. We kiezen voor engagement en actie!

We engageren ons als instellingen

Wij ondertekenen het statement omdat we erkennen dat macht mee door ons wordt verdeeld. Misschien beseften we niet altijd hoe alomtegenwoordig machtsmisbruik en ongewenst seksueel gedrag zijn. Voor dit gebrek aan aandacht en zorgzaamheid bieden we onze excuses aan.

We maken werk van betere procedures om ongewenst gedrag en discriminatie aan te pakken. Elke werknemer, elke freelancer, moet weten dat we naar hen zullen luisteren als ze iets te vertellen hebben. We stellen hier en nu paal en perk aan het machtsmisbruik van onze regisseurs, managers, promotors, curatoren en kunstenaars. Vanaf vandaag zijn onze instellingen plekken waar een faire kunstpraktijk steun krijgt en gevierd wordt.

We steunen de eisen van de kunstgemeenschappen die we voorstaan voluit en gaan transparante, opbouwende gesprekken met hen aan. We luisteren naar feedback en passen vervolgens onze structuren aan. We bekijken opnieuw hoe we van binnenuit functioneren, of onze programma’s aandacht hebben voor diversiteit en hoe we minderheidsgroepen beter kunnen vertegenwoordigen.

We hebben de richtlijnen die naar voor geschoven worden in de toolbox van deze website gelezen en passen die ook toe.

We kijken niet langer toe. We kiezen voor engagement en actie!

Wij engageren ons als kunstleerkrachten

Wij ondertekenen het statement omdat we kunstonderwijs niet meer als een “afspiegeling” zien van ons vakgebied. Het moet een plek zijn die kansen en mogelijkheden creëert en de toekomst van het kunstveld mee vormgeeft.

De grenzen tussen wat intiem is en openbaar, tussen de privé- en de beroepssfeer, bakenen we duidelijk af. We erkennen dat de relatie tussen leerkracht en leerling erg kwetsbaar is. We komen op voor gelijkheid, solidariteit en diversiteit en dat op elk niveau. Alle studenten krijgen van ons de begeleiding die ze nodig hebben en verdienen.

Onze studenten krijgen instrumenten om onderdrukking, seksisme, validisme, racisme en stereotypen over afkomst kritisch te benaderen. We zullen naar hen luisteren en een plek creëren waar hun zorgen veilig zijn. Elke klacht over intimidatie, ongewenst gedrag of manipulatie wordt ernstig genomen en zal gevolgen hebben.

Favoritisme, vernederingen en pestgedrag zijn geen onderwijstechnieken, maar onderdrukkingsmethoden en machtsstrategieën. Van evaluaties die hun persoonlijkheid interpreteren leren studenten niks bij. We passen ons personeel, programma en externe relaties aan op basis van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van diversiteit. Voor collega’s die hun macht misbruiken is geen plaats.

We kijken niet langer toe. We kiezen voor engagement en actie!

Wij engageren ons als toeschouwers

Wij ondertekenen het statement omdat we seksisme, racisme of welke vorm van discriminatie dan ook, niet meer willen aanmoedigen. Van kunst die aanspoort tot ongelijkheid hebben we onze buik meer dan vol. We eisen dat instellingen werk steunen dat veilig tot stand kwam, met goede arbeidsvoorwaarden. Als we zien dat een werk een schadelijke weergave bestendigt, protesteren we en verzetten we ons.

We kijken niet langer toe. We kiezen voor engagement en actie!

Wij engageren ons omdat we over de schreef gingen

Wij tekenen omdat we de grenzen hebben overschreden. We beseffen dat we – volgens de definitie van ongewenst seksueel gedrag – al dan niet met opzet te ver gingen bij een collega. We geven dit ook toe en nemen zo actief deel aan dit gesprek. We bieden onze excuses aan. Als wat we deden patronen van misbruik bevatte en/of anderen ernstige schade berokkende, nemen we onze verantwoordelijkheid ten volle op.

ONDERTEKEN

Stuur ons je naam en een omschrijving naar keuze van je beroep via contact@engagementarts.be. Je naam en beroep verschijnen dan in de kolom links van deze verklaring.